Vascular Disorders

You are looking at 1 - 10 of 33 items for

Open access

Yoshiteru Shimoda, Shinya Sonobe, Kuniyasu Niizuma, Toshiki Endo, Hidenori Endo, Mayuko Otomo, and Teiji Tominaga

Open access

Yukiko Tanaka, Hidenori Anami, Hiroyuki Kurihara, Satoru Miyao, Hidetoshi Nakamoto, Yuichi Kubota, and Takakazu Kawamata

Open access

Michiharu Yoshida, Takeshi Hiu, Shiro Baba, Minoru Morikawa, Nobutaka Horie, Kenta Ujifuku, Koichi Yoshida, Yuki Matsunaga, Daisuke Niino, Ang Xie, Tsuyoshi Izumo, Takeo Anda, and Takayuki Matsuo

Open access

Rachyl M. Shanker, Miri Kim, Chloe Verducci, Elhaum G. Rezaii, Kerry Steed, Atul K. Mallik, and Douglas E. Anderson

Open access

J. Manuel Sarmiento, Justin D. Cohen, Robin M. Babadjouni, Miguel D. Quintero-Consuegra, Nestor R. Gonzalez, and Tiffany G. Perry

Open access

Francisco Hernández-Fernández, Noemí Cámara-González, María José Pedrosa-Jiménez, and Cristian Alcahut-Rodríguez