Vascular Disorders

You are looking at 1 - 10 of 20 items for

Open access

Tomoaki Suzuki, Hitoshi Hasegawa, Kouichirou Okamoto, Kazuhiro Ando, Kohei Shibuya, Haruhiko Takahashi, Shoji Saito, Makoto Oishi, and Yukihiko Fujii

Open access

Akira Sugie, Makoto Yamada, Kunio Yokoyama, Tomoaki Miyake, Yutaka Ito, Hidekazu Tanaka, Yukiya Nomura, Masutsugu Fujita, Toshio Nakatani, and Masahiro Kawanishi

Open access

Ketevan Mikeladze, Anton Konovalov, Andrey Bykanov, Evgeniy Vinogradov, and Sergey Yakovlev

Open access

Pranish A. Kantak, Sarv Priya, Girish Bathla, Mario Zanaty, and Patrick W. Hitchon

Open access

Suguru Nagamitsu, Natsue Kaneko, Toshikazu Nagatsuna, Hiroaki Yasuda, Manabu Urakawa, Masami Fujii, and Tetsuo Yamashita

Open access

Gwang Yoon Choi, Hyuk Jai Choi, Jin Pyeong Jeon, Jin Seo Yang, Suk-Hyung Kang, and Yong-Jun Cho

Open access

Nidal B. Omar, Gustavo Chagoya, Dario Marotta, Galal Elsayed, and Mark R. Harrigan

Open access

Takanori Nozawa, Kouichirou Okamoto, Shinji Nakazato, Kunio Motohashi, Tomoaki Suzuki, Kotaro Morita, Hideki Tashi, Kei Watanabe, Hitoshi Hasegawa, Masato Watanabe, Hiroyuki Kawashima, and Yukihiko Fujii

Open access

Kevin K. Kumar, Linden E. Fornoff, Robert L. Dodd, Michael P. Marks, and David S. Hong