Browse

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Hydrocephalus x
Clear All
Open access

Normal pressure hydrocephalus due to an iatrogenic giant lumbar pseudomeningocele after posterior lumbar interbody fusion: illustrative case

Yoshiomi Kobayashi, Kanehiro Fujiyoshi, Toshiyuki Shimizu, Yosuke Kawano, Toshiki Okubo, Yoshihide Yanai, Takashi Kato, Kohei Matsubayashi, Keitaro Matsukawa, Mitsuru Furukawa, Tsunehiko Konomi, Junichi Yamane, Masakazu Takemitsu, and Yoshiyuki Yato